С Т А Т У Т

Лозівського дошкільного навчального закладу

(ясла-садка) № 4 "Золотий ключик”

Лозівської міської ради Харківської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 "Золотий ключик” Лозівської міської ради Харківської області (далі — дошкільний заклад) створено на підставі протоколу засідання виконавчого комітету Лозівської міської Ради депутатів трудящихся, Харківської області № - 19 від 12 жовтня 1966 року як дитячий ясла – садок.  

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 64602, Харківська обл., місто Лозова, вулиця Лозовського, будинок 65.

1.3. Засновником дошкільного закладу є Лозівська міська рада Харківської області.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень. Їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту”, "Про дошкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” № 305 від 12 березня 2003 року, інших діючих нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, Декларації ООН про права дитини, власного Статуту та програмно-методичних документів.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей і нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Заклад розрахований на 110 місць.

2.2. Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими ознаками. До дошкільного закладу приймаються діти віком від 2 місяців до 6 (7) років.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним та цілодобовим режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі становить:

- раннього віку – 15 дітей;                                                       

- дошкільного віку - 20 дітей;

- цілодобові – 10 дітей;

2.6. Рішення про прийом дітей до дошкільного закладу приймає завідувач протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення відділу освіти.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за утримання дитини протягом двох місяців з моменту письмового повідомлення.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.9. Соціальний патронаж здійснюється вихователями щоквартально.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним та дві цілодобові групи за шестиденним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота та неділя, святкові дні, для цілодобових груп – неділя, святкові дні.   

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

       з 7.00 год. до 7.00 год. цілодобово.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

       - для  денних груп з 9 –ти годинним режимом роботи – з 7.30 год. до 16.30 год.

       - для  груп з 24 годинним режимом роботи  – з 7.00 год. до 7.00 год. цілодобово.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу і погоджується з відділом освіти Лозівської міської ради.

4.4. Виховна і навчальна робота у дошкільному закладі здійснюється українською мовою.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за діючими програмами, затвердженими Міністерством освіти і  науки України.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за таким пріоритетним напрямком: "Соціально – особистісний розвиток дітей.”.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 5.1. Продуктами харчування дошкільний заклад забезпечує відділ освіти Лозівської міської ради.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування та 4–х разове харчування для цілодобових груп.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

        6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

        6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі дитячою поліклінікою Лозівської міської лікарні.

6.2. Медичний персонал дошкільного закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники (вихователі), медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення згідно чинного законодавства.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·         Безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·         Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·         Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·         Здоровий спосіб життя.

7.4. Права та обов’язки батьків або осіб, що їх замінюють.

Батьки або особи, що їх замінюють мають право:

·         Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

·         Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

·         Брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу.

Батьки або особи, що їх замінюють зобов’язані:

·         Своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день, відповідно до п. 5 ст. 35 Закону України "Про дошкільну освіту”;

·         Своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби своєї дитини;

·         Слідкувати за станом здоров’я дитини;

·         Інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту” - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.         Трудові відносини у дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту”, "Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Права та обов’язки педагогічних працівників.

Педагогічні працівники мають право на:

·         Вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·         Брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·         На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

·         Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

·         На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства

·         Інші права, що не суперечать законодавству.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

·         Дотримуватись статуту, правил внутрішнього розпорядку, виконувати умови контракту чи трудового договору;

·         Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·         Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

·         Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·         Виконувати накази та розпорядження керівництва;

·         Виконувати інші обов’язки згідно з законодавством України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.10. Працівники дошкільного закладу згідно з діючим законодавством проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Лозівській міській лікарні.

7.11.  Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя. Фізичне та психічне здоров’я дитини згідно з законодавством України.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства з цього питання.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти Лозівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти Лозівської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3. У дошкільному закладі постійно діє педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. 

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадянського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу та батьків не менше як 2/3. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її членів.