Про новий Державний стандарт дошкільної освіти

            Законом України «Про дошкільну освіту» встановлено, що зміст дошкільної освіти визначається освітнім стандартом – Базовим компонентом дошкільної освіти. Він передбачає вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини шести (семи) років, яка вступає до школи. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 12.05.2012 р. затверджено нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти.

Актуальність підготовки нової редакції Базового компонента законодавчо зумовлена тим, що вимоги до освітнього рівня переглядаються й осучаснюються не рідше одного разу на десять років. Крім того, затверджено новий Державний стандарт початкової освіти, а отже, головний документ довкілля потрібно було з ним узгодити, щоб забезпечити наступність змісту дошкільної і початкової загальної освіти відповідно до вимог сьогодення.

Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною та варіативною складовими.

Інваріантна складова формується на державному рівні і є обов′язковою для всіх навчальних закладів, які забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти. Інваріантну складову змісту дошкільної освіти систематизовано за освітніми лініями:

·    «Особистість дитини» передбачає формування позитивного образу «Я», її активної життєдіяльності; виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності.

·        «Дитина в соціумі» передбачає формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватися в світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим.

·        «Дитина в природному довкіллі» містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

·        «Дитина в світі культури» передбачає формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці.

·        «Гра дитини» передбачає розвиток у собі творчих здібностей, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому.

·        «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об′єктів довколишнього світу; спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

·        «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування мовою у різних життєвих ситуаціях.

Зміст освітніх ліній забезпечує неперервність дошкільної та початкової ланок.

Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних запитів дітей та побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Вона може включати такі освітні лінії: комп′ютерна грамота, іноземна мова, хореографія, шахи.