ЗАТВЕРДЖЕНО                        

Протокол зборів трудового колективу 

                                                                                                                                                                                                                                                                        від 05.03.2013  № 1

                                                         
                                                                                             П Р А В И Л А

ВНУТРІШНЬОГО  ТРУДОВОГО  РОЗПОРЯДКУ


1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України громадяни мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії

1.2. Метою цих Правил є визначення обов*язків  працівників закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальному закладі

1.3. Усі питання пов*язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв*язує завідувач закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом


2. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1.  Громадяни України обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію,  відповідно до своїх здібностей

2.2.  При прийнятті на роботу в дошкільний заклад необхідно подати такі документи:

        трудову книжку, оформлену у встановленому порядку 

        паспорт

        диплом

       довідку про присвоєння ідентифікаційного номера

        особову медичну книжку 

        свідоцтво про загальнообов*язкове державне соціальне страхування 

Копії  документів завіряються завідувачем закладу і залишаються в особовій справі працівник.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту»

2.4.  Працівники  навчального закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства

2.5.  Працівники  навчального  закладу приймаються і звільняються з роботи завідувачем, що затверджується наказом по  закладу, якій оголошується працівнику під підпис

2.6.   На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи

Трудові книжки працівників дошкільного закладу зберігаються у завідувача 

2.7.  Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, завідувач  зобов’язаний:

    роз’яснити працівникові його права і обов’язки

   проінформувати працівника під підпис про  умови прац;

   ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором, посадовою (робочою) інструкцією

    визначити працівникові робоче місце

   проінструктувати працівника з ТБ, виробничої санітарії, гігієни праці та ПБ

         2.8. Встановлення випробування (може бути обумовлене угодою сторін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається)

         2.9. Обмеження роботи за сумісництвом (встановлено для керівників усіх рівнів підприємств комунальної власності) 

2.10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством

2.11. Розірвання трудового договору з ініціативи завідувача допускається у випадках, передбачених чинним законодавством

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації,  скорочення  штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством

2.12. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця він зобов*язаний у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках копія наказу видається на вимогу працівника

2.13. У разі звільнення працівника працездатного віку в трудовій книжці вказується час, тривалість і місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за два роки перед звільненням

2.14. Припинення трудового договору оформлюється наказом завідувача

2.15. Завідувач зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи


3. Основні права та обов’язки працівників

3.1. Працівники  мають право на:

 захист професійної честі, гідності

 вільний вибір форм, методів, засобів розвитку, навчання та виховання, виявлення педагогічної ініціативи

індивідуальну педагогічну діяльність

участь у громадському самоврядуванні

користування щорічною оплачуваною відпусткою

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програм, форм навчання

3.2. Працівники  дошкільного навчального закладу зобов’язані:

працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги  Статуту і Правила внутрішнього розпорядку , дотримуватись дисципліни праці

 виконувати вимоги з ОП, ТБ, виробничої санітарії, ПБ, передбачені відповідними правилами та інструкціями

берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники

      Працівники дошкільного навчального закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд

3.3. Педагогічні працівники  повинні:

 :забезпечувати умови для засвоєння вихованцями програм на рівні обов’язкових державних вимог

          виховувати повагу до  культурно-національних, духовних, історичних цінностей України,   дбайливе ставлення до навколишнього 

          готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння

         постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру

3.4. Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями

4. Основні обов*язки керівника навчального закладу

Керівник    навчального закладу зобов’язаний:

        забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти

        визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи

        удосконалювати навчально-виховний процес

        організовувати атестацію педагогічних працівників 

       укладати і розривати угоди з  працівниками відповідно до чинного законодавства

        доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році

        надавати відпуски всім працівникам закладу відповідно до графіка

        забезпечити умови  виробничої санітарії, створювати здорові та безпечні умови праці

        дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни

        додержуватись умов колективного договору

        організовувати харчування дітей дошкільного навчального закладу

      своєчасно надавати  центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність

        забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання

        організувати роботу з ОП  згідно з чинним законодавством;

       забезпечування виконання наказів, розпоряджень, інструктивних документів органів державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору, пропозицій профспілкового комітету

        щорічно укладати угоди з ОП і забезпечувати її виконання

        організовувати проведення інструктажів з  працівниками

      організувати роботу по розробці інструкцій з безпечної праці, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки

        створювати сприятливий психологічний клімат в колективі 

       проводити заходи щодо запобігання психологічного вигоряння педагогів

5. Робочий час та його використання

        5.1. Для працівників  дошкільного навчального закладу установлюється п’ятиденний та шестиденний (для працівників цілодобових груп, кухарів та сестри медичної) робочий день з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи  закладу з 7.00 год. до 7.00 год. для цілодобових груп та з 7.30 год. до 16.30 год. для денних груп. Графіки роботи працівників складаються на місяць, з дотриманням тривалості робочого тижня, погоджуються з профспілковим комітетом, оголошується кожному працівнику під підпис і вивішуються на інформаційному стенді

         Для сторожів закладу запроваджується підсумковий облік робочого часу .Норма робочого часу за обліковий період визначати за відповідним графіком 

Працівникам надається час для споживання їжі тривалістю не менше 30 хв протягом робочої зміни, після 4 годин від початку роботи. Для працівників харчоблоку та сторожів надається можливість приймання їжі на робочому місці протягом робочої зміни. Двірнику, працюючому на відкритому повітрі, надаються спеціальні перерви для обігріву в холодну пору року до 15 хвилин (крім перерви на обід). Надання перерви  визначається силою вітру та температурою повітря, що наявні при виконанні робіт. Для обігріву надається приміщення побутової кімнати, яке отоплюється

5.2.  Завідувач закладу зобов’язаний забезпечити точну реєстрацію приходу на роботу і закінчення її працівників  в Журналі обліку робочого часу

5.3.   При відсутності працівника   завідувач зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим 

5.4. У разі, коли працівник, не може з’явитися на роботу з поважної причини, він зобов’язаний повідомити про це адміністрацію з наступним поданням виправдовуючих документів

5.5.   Працівникам забороняється:

      змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи

      подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними

      передоручати виконання трудових обов’язків

      залишати свою роботу до приходу зміни

5.6.   Забороняється в робочий час:

  відволікати працівників від їх безпосередніх  обов’язків, за випадком винятків, передбачених чинним законодавством

  скликати різного роду збори та наради

  під час занять вихователя з дітьми ніхто не має права робити йому зауваження з приводу його роботи; заходити в групу під час занять з дітьми дозволяється лише завідувачу, спеціалістам відділу освіти, які перевіряють роботу вихователя

5.7.   Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається  у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом завідувача з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років 

5.8.   Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік

Надання відпустки завідувачу оформлюється  наказом міського відділу освіти, а іншим працівникам – наказом по закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленого чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд

Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, в обов’язковому порядку  додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін

Надавати працівникам   відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.

Надавати працівникам  додаткові відпуски у зв’язку з навчанням,соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством

 

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1.   За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу застосовуються заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку

6.2.  За досягнення високих результатів у розвитку і вихованні дітей педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення

6.3.   Працівникам, які сумлінно і успішно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу  переваги при просуванні по роботі

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу ї заносяться до трудової книжки працівник.

 

7.  Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

  а)     догана

  б)    звільнення

          Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до     п.п. 3,4,7,8 ст.40, ст. 41 Кодексу законів про працю України

7.2.  Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членом якого вони є

7.3.   Стягнення накладається адміністрацією безпосередньо за виявлення проступку

До застосування  стягнення адміністрація повинна вимагати  від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці

Стягнення не може бути накладене   пізніше шести місяців з дня вчинення проступку

 7.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення

7.5.   Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис

7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде подано нового, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення

  Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняти до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються

Завідувач  має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу

 

8. Етичні норми діяльності педагогів

Працівники  навчального закладу зобов*язані:

·        особистим прикладом стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі

·        поважати гідність дитини та її батьків

·        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких дій, які шкодять її здоров*ю, а також від фізичного та психологічного насильства

·        інформувати адміністрацію закладу про випадки насильства в сім*ї, вживати заходів щодо його попередження

·        проводити інформаційно – роз*яснювальну роботу серед батьків щодо негативного впливу жорстокого ставлення до дітей на стан їхнього психічного і фізичного здоров*я

Працівники  закладу не мають права:

·        негуманно ставитись до дітей, принижувати їх гідність

·        застосовувати фізичну та вербальну агресію, яка принижує гідність дитини